Pescara Jazz: Amaro Freitas – Flavio Boltro e Simone Sala Double Drums Sextet

Pescara Jazz: Amaro Freitas – Flavio Boltro e Simone Sala Double Drums Sextet

AMARO FREITAS

Amaro Freitas, piano

FLAVIO BOLTRO e SIMONE SALA DOUBLE DRUMS SEXTET

Simone Sala, piano; Flavio Boltro, trumpet; Alex Battini de Barreiro, drums; Oreste Sbarra, drums; Maurizio Rolli, bass; Alessandro Florio, guitar

Altri eventi